Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915
The database contains 18297 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Effect of external qi on IL-2 activity and multiplication action of spleen cells in mice Guan Haoben//Yang Jinhong 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Why your brain, eyes, and energy are improved by qigong exercise Li Chenglin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The intention control effect of qigong imagery on electrogastric activity in man Feng Yangzheng 1//Qin Chao 2//Yu Youmin 3//Wang Ruongguang 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
A comparative study of qigong and biofeedback therapy Li Li//Qin Chao//Yang Shengling//Wei Baolin//Jiang Sainan//Du Chusheng//Shi Jianhua//Dong Enxia//Yang Lifeng//Wang Wei//Wu Hongying 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The application of auto-regressive model in feature extraction of EEG in superquiescence Hong Zhi//Hu Zhongji 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Action on NAD of human body field (measurement of UV spectral changes) Wa Dazhi//Zhang Anqi//Qi Wenqi//Chen Lixing//Liu Baodui 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The experimental foundation of Ziwuliuzhu and its application to qigong Jia Bin//Huang Jiayu//Bian Zhenzhong//Wang Bin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Excitatory actions of qigong on nerve-muscle synapsis transmission in rat and insect Liu Anxi//Zhan Jing//Shong Changling//Mang Xishang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Abnormal effects in measurements of parapsychology Zhu Nianning//Luo Xing//Zhen Tianming 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Acoustical characteristics of waiqi Zhang Dejun 1//Xia Shuangquan 2//Shi Genhuo 3//Song Xinhong 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation and spectrum analysis of peripheral microcirculation in qigong state Qu Jixun 1//Wei Xiaoyang 1//Yang Shuzi 1//Sheng Gang 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The taiji pattern -- the true features. Part I Xia Shuangquan 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of qigong on lipid peroxides (LPO) of human serum Wang Yuqin//Zhang Guifang//Zhang Yanfang//Wang Ximin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effect of qi on making laser holographic grating Tian Laike 1//Zhang Jiyue 1//Zhang Yuanming 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Immediate effects of 'voice massage' treatment on the speaking voice of healthy subjects Laukkanen AM//Leppanen K//Tyrmi J//Vilkman E Folia Phoniatr Logop 2005 VIEW
Detection and analysis of pulse wave in the state of human peculiar functioning Qu Jixun 1//Wei Xiaoyang 1//Yang Shuzi 1//Sheng Gang 1//Xia Shuangquan 2//Xie Zhaohui 2//Shong Xinhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of the mice tumors treated by qigong waiqi Lin Bingsui 1//Dou Guirong 1//Cui Zhenhuan 1//Yun Shulan 1//Feng Guanglai 2//Wang Mengpin 2//Feng Xingping 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The first survey of the qigong man’s information Xu Shuju//Cao Chiping//Uang Ziyun 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Special physiological functional qigong state -- the best functional state of high integration Wang Xiuguo//Liu Liyuan//Zhang Guifang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary observation of the effects of qigong waiqi on EEG waves and rhythm Zhan Guilin 1//Han Dan 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915