Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
2533 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
A comparative study of qigong and biofeedback therapy Li Li//Qin Chao//Yang Shengling//Wei Baolin//Jiang Sainan//Du Chusheng//Shi Jianhua//Dong Enxia//Yang Lifeng//Wang Wei//Wu Hongying 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The application of auto-regressive model in feature extraction of EEG in superquiescence Hong Zhi//Hu Zhongji 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Action on NAD of human body field (measurement of UV spectral changes) Wa Dazhi//Zhang Anqi//Qi Wenqi//Chen Lixing//Liu Baodui 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The experimental foundation of Ziwuliuzhu and its application to qigong Jia Bin//Huang Jiayu//Bian Zhenzhong//Wang Bin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Excitatory actions of qigong on nerve-muscle synapsis transmission in rat and insect Liu Anxi//Zhan Jing//Shong Changling//Mang Xishang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Acoustical characteristics of waiqi Zhang Dejun 1//Xia Shuangquan 2//Shi Genhuo 3//Song Xinhong 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation and spectrum analysis of peripheral microcirculation in qigong state Qu Jixun 1//Wei Xiaoyang 1//Yang Shuzi 1//Sheng Gang 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The taiji pattern -- the true features. Part I Xia Shuangquan 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of qigong on lipid peroxides (LPO) of human serum Wang Yuqin//Zhang Guifang//Zhang Yanfang//Wang Ximin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effect of qi on making laser holographic grating Tian Laike 1//Zhang Jiyue 1//Zhang Yuanming 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of the mice tumors treated by qigong waiqi Lin Bingsui 1//Dou Guirong 1//Cui Zhenhuan 1//Yun Shulan 1//Feng Guanglai 2//Wang Mengpin 2//Feng Xingping 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The first survey of the qigong man’s information Xu Shuju//Cao Chiping//Uang Ziyun 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Special physiological functional qigong state -- the best functional state of high integration Wang Xiuguo//Liu Liyuan//Zhang Guifang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary observation of the effects of qigong waiqi on EEG waves and rhythm Zhan Guilin 1//Han Dan 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Mechanism for treatment of diseases in nervous system with qigong Waiqi Wang Ximin//// 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation on biological effects of the outgoing qi: III. the effects of outgoing qi on serum HBsAg titre and the surviving period of allograft Wang Liren//Wang Hong//Fang Jianming//Liang Zhihui//Bi Aihua 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of effect on normal human peripheral blood lymphocyte by Shaolin Nia Jin Ye Zhi Zhan qigong Yue Qian 1//Zhao Shumei 1//Ma Weili 1//Wu Guoqing 1//Li Zailian 1//Hong Shunhua 2//Tao Chun 3//Su Diaguo 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary experimental results of the investigation on the basis of qigong therapy Lin Housheng 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effect of qigong on the secretion of gonadotropic hormone, cotical hormone and insulin Jiang Lirui 1//Li Xiuyan 1//Qin Zhijie 1//Liu Changjiang 1//Tao Chun 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary report on the field effects of Mi Religion qigong acupuncture Wang Tzesheng 1//Yang Hui 2//Chen Ming 3//Mo Wendan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127