Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
2547 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Effect of mind-body exercise on risk factors for metabolic syndrome including insulin resistance: a meta-analysis Shufan Li1, Peng Wang1, Jing Wang2, Jinlei Zhao2, Xing Wang1, Tong Liu3 Front Endocrinol (Lausanne) 2024 Jan 26 VIEW
Narrative Review of Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis Li Qi1, Wang Wei-Guo2, Huang Xu-Dong3, Zhao Xiu-Mei4, X U Xiao-Dong3, Zhang Cheng-Ming5 Comb Chem High Throughput Screen 2024 Jan 17 VIEW
A Phenomenological Qualitative Exploration of Mind-Body Therapy Use and Effectiveness Among Young, Middle, and Older Adult Cancer Survivors Sarthak Singh1, Tina Nguyen1, Julie Deleemans1, Devesh Oberoi1, Katherine-Ann Piedalue2, Linda E Carlson1 Integr Cancer Ther 2024 Jan-Dec VIEW
Exploring Guolin Qigong (Mind-Body Exercise) for Improving Cancer Related Fatigue in Cancer Survivors: A Mixed Method Randomized Controlled Trial Protocol Sara L K Low1, Gwo Fuang Ho2, Bingkai Liu3, Eng-Siew Koh4, Yutong Fei5, Chiah Shean Teo6, Xiaoshu Zhu1 Integr Cancer Ther 2024 Jan-Dec VIEW
Baduanjin Mind-Body Exercise for Cancer-Related Fatigue: Protocol for a Remotely Delivered Randomized Wait-List Controlled Feasibility Study Sean Walsh1,2, Kang Wang1,3, Anderson Lam1, Shihao Du1,4, Yanbin Hu1,5, Yu-Ting Sun1,2, Elise Tcharkhedian6, Evangeline Nikas6, Gregory Webb6,7, Eugene Moylan6, Stephen Della-Fiorentina6,7, Paul Fahey2, Xin Shelley Wang8, Ming Chen1,9, Xiaoshu Zhu1,2 Integr Cancer Ther 2024 Jan-Dec VIEW
Are Published Cancer Care Trial Protocols With Traditional Chinese Medicine Interventions Concordant With SPIRIT-TCM Extension 2018? A Scoping Review on Published Trial Protocols Between 2019 and 2022 Hezheng Lai1, Peiying Yang2, Xin Shelley Wang2, David Lim3,4, Anderson Lam1, Yucong Shi5, Yishi Huang1,6, Xiaoshu Zhu1,7 Integr Cancer Ther 2024 Jan-Dec VIEW
Effect of Baduanjin qigong on postoperative pulmonary rehabilitation in patients with non-small cell lung cancer: a randomized controlled trial Jilai Xu#1, Xia Li#2, Jing Zeng2, Yanfen Zhou2, Qiyan Li2, Zhenmin Bai1, Yuxuan Zhang3, Jun Xiao4 Support Care Cancer 2023 Dec 30 VIEW
Effects of mind-body exercise on physical and psychosocial well-being of stroke patients: A systematic review and network meta-analysis Jing Jing Su1, Rose S Y Lin2, Ladislav Batalik3, Hammoda Abu-Odah4, Garyfallia Pepera5, Qiang Xu6, Wing Fai Yeung4 Geriatr Nurs 2023 Dec 29 VIEW
Electro-Acupuncture Effects Measured by Functional Magnetic Resonance Imaging-A Systematic Review of Randomized Clinical Trials Jorge Magalhães Rodrigues1,2,3,4, Cristina Ventura1,2, Manuela Abreu1,2, Catarina Santos1,2, Joana Monte2, Jorge Pereira Machado3,4, Rosa Vilares Santos5 Healthcare (Basel) 2023 Dec 19 VIEW
Traditional Chinese medicine for insomnia: Recommendation mapping of the global clinical guidelines Ziying Ye1, Honghao Lai2, Jinling Ning3, Jianing Liu4, Jiajie Huang5, Sihong Yang6, Jiayue Jin7, Yajie Liu8, Jie Liu9, Hui Zhao10, Long Ge11 J Ethnopharmacol 2023 Dec 18 VIEW
Mapping Evidence-Based Non-Opioid and Non-Pharmacological Pain Management Modalities Across Minnesota: The Non-Opioid Pain Alleviation Information Network Project Arti Prasad1, Richard Printon1, Miamoua Vang2, Sophie Kurschner2, Jeffery A Dusek3 J Integr Complement Med 2023 Dec 18 VIEW
Effect of Baduanjin Qigong on Sleep Quality and Hyperarousal State in Adults With Chronic Insomnia: Protocol for a Randomized Controlled Trial Chaoqun Xie#1,2, Fangfang Xie#1,2, Jianwen Ma1, Hongyu Yue2, Yanli You3, Fei Yao1,2 JMIR Res Protoc 2023 Dec 12 VIEW
[Storing Complementary Therapy Knowledge to Expand Nursing Roles] Ru-Ping Lee1 Hu Li Za Zhi 2023 Dec 1 VIEW
Kinesitherapy for Knee Osteoarthritis Patients Physical and Psychological Health Based on "Traditional Chinese Exercise" Management Modalities: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Biao Tan1, Yan Yan2, Qiujun Zhou3, Qiang Ran1, Hong Chen1, Shiyi Sun4, Weizhong Lu1, Weiheng Chen2, Jiajun Wang1 Orthop Surg 2023 Nov 29 VIEW
Mind-body therapies adjuvant to chemotherapy improve quality of life and fatigue in top cancers: A systematic review and meta-analysis Lucy Ella Bailey1, Mhairi Anne Morris2 Complement Ther Clin Pract 2023 Nov 24 VIEW
Effects of traditional Chinese mind-body exercises for patients with chronic fatigue syndrome: A systematic review and meta-analysis Lingjun Kong#1, Jun Ren#1, Sitong Fang1, Yunlong Li1, Zhiwei Wu2,3, Xin Zhou2,3, Qiukui Hao4, Min Fang1,3, Yu-Qing Zhang5,6,7 J Glob Health 2023 Nov 24 VIEW
Effects of pulmonary-based Qigong exercise in stable patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial Linhong Jiang#1, Peijun Li#1, Jiacheng Shi1, Yidie Bao1, Zhenwei Wang2, Weibing Wu3, Xiaodan Liu4,5,6 BMC Complement Med Ther 2023 Nov 20 VIEW
Effect of different exercise regimens on LVEF and restenosis incidence in patients after PCI: a network meta-analysis and an overview of systematic reviews Hongpeng Li#1, Li Lu#1, Zhongyu Han#1, Zhixiang Liu2, Juanhong Pan2, Yongsheng Wang2, Xiuhua Gao3, Yijin Cai1, Tianyu Zhao3, Qian Nie4, Hongcai Zhang4, Di Zhang3, Song Jin3 Front Cardiovasc Med 2023 Nov 14 VIEW
Effects of traditional Chinese exercise on sleep quality: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Haoyu Liu1, Siling Liu2, Lu Xiong3, Bingquan Luo1 Medicine (Baltimore) 2023 Nov 3 VIEW
Effect of Prolong-life-with-nine-turn-method (Yan Nian Jiu Zhuan) Qigong on fatigue and gastrointestinal function in patients with chronic fatigue syndrome: Study protocol for a randomized controlled trial Yuanjia Gu1,2, Yanli You3, Guangxin Guo1,2, Fangfang Xie1, Chong Guan1, Chaoqun Xie1, Yanbin Cheng4, Qing Ji2, Fei Yao1,2 PLoS One 2023 Nov 3 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128