Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
The database contains 18601 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Study of the mice tumors treated by qigong waiqi Lin Bingsui 1//Dou Guirong 1//Cui Zhenhuan 1//Yun Shulan 1//Feng Guanglai 2//Wang Mengpin 2//Feng Xingping 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The first survey of the qigong man’s information Xu Shuju//Cao Chiping//Uang Ziyun 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Special physiological functional qigong state -- the best functional state of high integration Wang Xiuguo//Liu Liyuan//Zhang Guifang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary observation of the effects of qigong waiqi on EEG waves and rhythm Zhan Guilin 1//Han Dan 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Mechanism for treatment of diseases in nervous system with qigong Waiqi Wang Ximin//// 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation on biological effects of the outgoing qi: III. the effects of outgoing qi on serum HBsAg titre and the surviving period of allograft Wang Liren//Wang Hong//Fang Jianming//Liang Zhihui//Bi Aihua 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of effect on normal human peripheral blood lymphocyte by Shaolin Nia Jin Ye Zhi Zhan qigong Yue Qian 1//Zhao Shumei 1//Ma Weili 1//Wu Guoqing 1//Li Zailian 1//Hong Shunhua 2//Tao Chun 3//Su Diaguo 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary experimental results of the investigation on the basis of qigong therapy Lin Housheng 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effect of qigong on the secretion of gonadotropic hormone, cotical hormone and insulin Jiang Lirui 1//Li Xiuyan 1//Qin Zhijie 1//Liu Changjiang 1//Tao Chun 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary report on the field effects of Mi Religion qigong acupuncture Wang Tzesheng 1//Yang Hui 2//Chen Ming 3//Mo Wendan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The impact of qigong telecontrol experiment on the structure of matters Zhang Yuanming 1//Tian Laike 2//Yan Wenhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effect of qigong on the glucocorticoid receptors of human peripheral blood lymphocytes and the concentration of cortisol Jiang Lirui//Tao Chun 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Qigong and human body science -- the relationship among qigong, human blood and development of intelligence Guan Penglin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of Qigong on brain blood stream and brain wave Liang Feng//Wu Guozhi//Wang Jiyan 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The change of color and temperature of palm in state of qigong Huang Liquan//Guan Haoben 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of Qigong waiqi on the partial pharmacologic actions of the venom of Buthus Martensii Karsch Wu Shanshan 1//Liu Daiyue 2//Yuan Jianfu 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An experimental study of penetrating capability of outside vital energy of qigong Qian Chengyao//Li Chongxiang//Zhai Xingyao 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
External energy stream in qigong -- matter’s speed above light speed Huang Honglin//Fan Yonggang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Comparison between qigong and psychic indication Wang X//Men J Z//Cheng Z K 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Randomised controlled trial of qigong in the treatment of mild essential hypertension Cheung BM//Lo JL//Fong DY//Chan MY//// J Hum Hypertens 2005 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931