Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
The database contains 18601 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Study of the ultraviolet spectrum of 'qigong water': II. Longtime observation on the ultraviolet spectrum of “qigong water” Yang Hui 1//Chen Ming 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Medical observation on the influence of health preserving qigong to the aged people’s cerebrovascular resistance charts Bai Huimin//Rutien ? 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Experimental research on the values of cardiac function by Dao Yin Yang Sheng Gong Wang Zhongxing 1//Zhou Liangmei 1//Li Chengdao 1//Bai Hongyi 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Functional changes during the process of entering qigong quiescence Cao Zhenhua//Zhao Luming//Zhang Liancai 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The application of laser in body science -- the effect of qi on acousto-optic modulation by means of laser Tian Laike 1//Zhang Yuanming 2//Li Junzhan 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Research on the relationship between immunity of human body and physical training, taijiquan and qigong Huang Yan 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Research on the infrared radiation under the qigong state Wang Yuwen//Wang Qiping//Li Xingjian 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Analysis on brain electric waves under the effect of external qi emitted by a qigong master -- changes of healthy person's EEG power spectrum under the action of infrasonic sound Niu Xin//Liu Guolong//Yu Zhiming 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects on qigong on excretion of urinary catecholamines Tang Cimei//Sun Lihua 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effect of the outgoing qi on the expression of surface antigens on human peripheral lymphocyte Bi Aihua//Fang Jianming//Jiao Qinan//Liu Xiaoguang//Feng Wei 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Researching the efects of qigong and paranormal function with laser Raman shift instrument Luo Xin//Zu Nianlin//Zhen Zhaoquan//Gong Guanglin//Liu Fengzhen//Zhen Changquan//Chen Guocai//Du Zaihai//Liu Jian//Zhang Weixin//Li Chengzhi//Qian Huiguang//Xue Yinxi//Wang Yi//Yu Bo//Wang Shuangfu//Han Xiang//Yang Chengli//Yi Xiang//Yao Zhangyuan//He Yanggang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Modified actions of qigong on rat axonal sodium channels Liu Anxi//Zhao Jing//Shong Changling//Wang Xishang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Neural mechanisms of qigong state: an experimental study by the method of visual evoked potential flash and pattern Cui Rogqing 1//Liu Guolong 1//Zhang Huiwan 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Experimental research of gamma radioactive field of an outside vital energy of qigong Qian Chengyao 1//Li Chongxiang 1//Zhai Xingyao 1//Deng Mingxia 2//Chen Linfeng 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effects of qigong on reversal of aging process in some aspects of psychological functioning Tang Cimei//Wan Jinming//Lu Zongyu//Wei Xin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Psychological research on developing intelligence of youth by qigong Wang Jisheng 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the infrared spectrum of qigong water Yang Hui 1//Chen Ming 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the Raleigh scatter of qigong water Chen Ming 1//Mo Wendan 2//Liu Yeqi 3//Zhang Xuerong 3//Yang Hui 4//Zhang Mingan 5 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the ultraviolet spectrum of qigong water Chen Ming 1//Yang Hui 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An observation on flash evoked cortical potentials and qigong meditation Zhang Wenbin 1//Zhen Rongrong 1//Zhang Benkun 1//Yu Weilin 1//Shen Xueyong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931