Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 865 866 867 868 869 870 871 872 873 ... 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892
The database contains 17825 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Effect of emitted qi on the immunoability of immunosuppressed mice Li Shuzhun//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of qigong waiqi (emitted qi) on immune function of immunosuppressed mice Yan Xuanzuo//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on peripheral blood lymphocytes and subgroups in ICR mice Lu Huahao//Wang Lianfang//Zhen Jeiping//Xie Chunlin//Chang Jiaoying//Luo Jifeng//Lin Xiaoshang 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on changes of rat T-cell subclasses in peripheral blood Feng Lida//Chen Shuying//Wang Saixi/Chen Haixin 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of the persistency of the effect of emitted qi on the biological effect on T cells in mice Liu Yusheng//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on molecular conformation of cellulase Wu Zudao 1//Yang Guisheng 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong emanation (emitted qi) on surface structure and electrokinetic behaviour of Raji cells Zhang Mengdan 1//Zhu Fangzhou 1//Tan Ming 1//Li Jiansong 2//Duan Weicai 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Marvellous phenomenon of human peculiar function -- disappearance of hundreds millions of bacteria from tube (destruction of E. coli by emitted qi) Zhou Yong//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on testosterone and estradiol in rats Lu Huahao 1//Zhen Jieping 1//Luo Jifeng 1//Wang Lianfang 1//Lin Xiashang 1//Liu Jiang 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of molecular biology of functional mechanism of emitted qi on proteins Zhang Fengde//Zhao Jing//Yue Huiqin//Liu Guiqin//Liu Anxi 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong emanation (emitted qi) on physiology and biochemistry of cotton Gao Shufang 1//Fan Ronghao 1//Yang Guisheng 2//Zhou Yuqing 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary study of the variation of growth temperature of bacteria by qigong external qi treatment Lu Ganshi 1//Ye Yukun 1//Ye Songguang 1//We Huanrong 2//Li Xiaosheng 2//Qin Wenhua 2//Deng Borong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of qigong waiqi (emitted qi) to activity of subtilisin E derived from bacillus subtilis Zhang Chinchou 1//Chou Feng 1//Zhang Anqi 1//Wu Wei 2//Lio Beoguai 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of a system of deep breathing exercises (emitted qi) on pleurotus ostreatus (fungus) Fu Tingzhi//Wu Jun//Chen Xiguang//Cao Youqin 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Waiqi (emitted qi) accelerates resuscitation of frozen tilapia and its mechanism Zhang Zuqi 1//Pei Zhaohua 1//Huang Yilian 2//Huang Pingfang 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Radioactive effect of qigong emitted qi Zheng Zheng 1//Xu Uousheng 1//Jin Zhihao 1//Zhou Yongyi 2//Xu Qigao 2//Fang Jie 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong waiqi (emitted qi) on blood chemistry of mice radiated with x-rays Lin Menxian//Zhang Jie//Hu Dongwe//Ye Zhumei 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of waiqi (emitted qi) on experimental bone fracture in mice Zhang Jie//Hu Dongwu//Ye Zhumei 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Biological effect of emitted qi with the biochronometer Hu Gang 1//Fan I Ji 1//Qiu Yuzhen 2//Chia Jianyu 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental study on the bioeffect of qigong waiqi (emitted qi) on propagation of diploid fibroblast Zhang Meigui 1//Ye Zhengzhong 1//Feng Wanling 1//Lai Ronghong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 865 866 867 868 869 870 871 872 873 ... 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892