Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 906 907 908 909 910 911 912 913 914 ... 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
The database contains 18660 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Effect of qigong waiqi (emitted qi) on the tumor killing activity of NK-cells in mice Liu Yusheng//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong waiqi (emitted qi) on IL-2 activity and multiplication action of spleen cells in mice Guan Haoben//Yang Jainhong 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of the effects and mechanism of qigong waiqi (emitted qi) on implanted tumors in mice Xu Hefan 1//Xue Huiling 1//Zhang Chenging 1//Shao Xiangming 2//Liu Guanchan 2//Zhou Qijing 2//Yu Fanger 2//Wu Kang 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Clinical study of the effect of qigong practice on the Cu-Zn SOD activity in cancer patients Xu Hefen 1//Xue Huiling 1//Zhang Chengmin 1//Zhou Qijing 2//Shao Xangming 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on human lymphocytes and tumor cells in vitro Yang Jinhong//Guan Haoben 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
In vivo and in vitro studies on the mechanisms of mediating the effects of waiqi (emitted qi) on macrophages in the abdominal cavity of mice Gu Ligang 1//Zhou Uong 1//Yan Xuanzuo 1//Tao Yundi 1//He Jingzhi 1//Wang Fenglian 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of enhancement in inducing anti-tumor lymphokines by qigong waiqi on immunosupressed mice Zhang li//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of emitted qi on inhibition of human NPC cell line and DNA synthesis Chen Xiaojun 1//Gao Qiyuan 1//Jao Xianrong 1//Zhang Jinmei 2//Huang Canxin 3//Fan Xiuque 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Research on the effect of emitted qi released by extraordinary function or qigong master on the human body, plant and cancer cells He Qingnian//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary experimental research on the curative effect of waiqi (emitted qi) of qigong on tumors (in mice) Qian Shusen 1//Gou Shangtong 1//Shen Hongxun 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary report on anti-tumor effect of external qi of qigong Yu Weixian//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Research on reinforcing NK-cells to kill stomach carcinoma cells with waiqi (emitted qi) Feng Lida//Qian Juqing//Chen Shugine 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of qigong waiqi (emitted qi) on immunocompetent cells: Influence on the function of T lymphocytes and NK-cells Ye Ming//Shan Jiaqi//Zhang Min//Wang Yao//Zhang Ruihua//Wu Xiaohong 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of qigong emitted qi on function of humoral immunity and content of serum trace elements in mice Dong Zaizhen 1//Chang Xiaohuao 1//Wang Long 2//Yong Guisheng 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary studies of effects of emitted qi on pneumocystis carinii in infected rats (AIDS related) Zhang Ciling 1//Chen Fakai 1//Zhang Jinmei 1//Wang Ping 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on the immunoability of immunosuppressed mice Li Shuzhun//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of qigong waiqi (emitted qi) on immune function of immunosuppressed mice Yan Xuanzuo//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on peripheral blood lymphocytes and subgroups in ICR mice Lu Huahao//Wang Lianfang//Zhen Jeiping//Xie Chunlin//Chang Jiaoying//Luo Jifeng//Lin Xiaoshang 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on changes of rat T-cell subclasses in peripheral blood Feng Lida//Chen Shuying//Wang Saixi/Chen Haixin 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of the persistency of the effect of emitted qi on the biological effect on T cells in mice Liu Yusheng//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 906 907 908 909 910 911 912 913 914 ... 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933