Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 853 854 855 856 857 858 859 860 861 ... 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933
The database contains 18657 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Potential therapeutic effect and methods of traditional Chinese medicine on COVID-19-induced depression: A review Xiao-Li Da1, Li-Feng Yue2, Xiao-Juan Li1, Jian-Bei Chen3, Nai-Jun Yuan1, Jia-Xu Chen1 Anat Rec (Hoboken) 2021 Oct 12 VIEW
Effects of Body Weight Support-Tai Chi Footwork Training on Balance Control and Walking Function in Stroke Survivors with Hemiplegia: A Pilot Randomized Controlled Trial Xiao-Ming Yu1, Xue-Ming Jin2, Yan Lu1, Yang Gao3, Hai-Chen Xu1, Xin Xue2, Lei Fang2, Jun Hu2 Evid Based Complement Alternat Med 2020 Dec 19 VIEW
Brain Mechanisms of Virtual Reality Breathing Versus Traditional Mindful Breathing in Pain Modulation: Observational Functional Near-infrared Spectroscopy Study Xiao-Su Hu1, Katherine Beard1, Mary Catherine Sherbel1,2, Thiago D Nascimento1, Sean Petty3, Eddie Pantzlaff1, David Schwitzer1, Niko Kaciroti1,4, Eric Maslowski5, Lawrence M Ashman1,6, Stephen E Feinberg1,6, Alexandre F DaSilva1 J Med Internet Res 2021 Oct 12 VIEW
The effect and safety of Tai Chi on bone health in postmenopausal women: A meta-analysis and trial sequential analysis Xiaobo Liu1, Chengzhi Jiang2, Rong Fan3, Tianyu Liu4, Yuxi Li1, Dongling Zhong1, Luxiang Zhou1, Tao Liu1, Juan Li1, Rongjiang Jin1,5 Front Aging Neurosci 2022 Sep 13 VIEW
The effect of sitting baduanjin in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction after percutaneous coronary intervention: A quasi-experimental study Xiaocui Cao1, Yanyan Dong1, Hongjing Yu1, Xuemei Liu1, Yuqin Gu1, Jian Song1, Peng Ouyang1, Zehang Hong2 Heart Lung 2024 Apr 8 VIEW
The effect of sitting baduanjin in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction after percutaneous coronary intervention: A quasi-experimental study Xiaocui Cao1, Yanyan Dong1, Hongjing Yu1, Xuemei Liu1, Yuqin Gu1, Jian Song1, Peng Ouyang1, Zehang Hong2 Heart Lung 2024 Jun-Aug VIEW
Effects of water-based Liuzijue exercise on peak exercise capacity, functional exercise capacity, and quality of life in people with COPD Xiaodan Liu1,2, Weibing Wu3, Ning Li3, Peijun Li3, Zhenwei Wang4, Chunlei Shan1,2 Clin Respir J 2021 May 17 VIEW
Distinct roles of telomerase activity in age-related chronic diseases: An update literature review Xiaodan Wang1, Hao Deng1, Jingyi Lin1, Kai Zhang1, Jingyu Ni1, Lan Li2, Guanwei Fan3 Biomed Pharmacother 2023 Sep 20 VIEW
Effects of Tai Chi Softball Exercises on Physical Fitness Level and Cardiovascular Health-Related Factors among Older Females XiaoDong Cheng1,2, Yongzhao Fan1,2, Ling Ge1, Desen Zang3, Jianxi Li4, Jian Li1, Hao Wu1,2 J Healthc Eng 2021 Jul 2 VIEW
New strategies to improve the health of Chinese people by 2030 Xiaodong Tan1, Shibo Kong1, Haiyan Shao1 Aust J Prim Health 2017 Sep 1 VIEW
Healthy China 2030, a breakthrough for improving health Xiaodong Tan1, Yanan Zhang1, Haiyan Shao1 Glob Health Promot 2019 Dec 1 VIEW
Effects of Tai Chi and Walking Exercise on Emotional Face Recognition in Elderly People: An ERP Study Xiaofei Zhang1, Jie Bao1, Haoping Yang1, Zonghao Zhang1, Deming Shu2, Li Luo1 Healthcare (Basel) 2022 Aug 7 VIEW
Baduanjin exercise for patients with breast cancer: A systematic review and meta-analysis Xiaogang Gong1, Guang Rong2, Zhiyong Wang3, Ayuan Zhang4, Xiaoke Li5, Lepeng Wang6 Complement Ther Med 2022 Sep 16 VIEW
Rheumatoid Arthritis Treated by Qigong Combined with Herb Meals Xiaohai Y//Songxiang D The Practical Journal of Integrating Chinese with Modern Medicine 1997 VIEW
Exercise interventions for older people with cognitive frailty-a scoping review Xiaohua Li1, Yan Zhang2, Yutong Tian1, Qingyun Cheng1, Yue Gao1, Mengke Gao1 BMC Geriatr 2022 Sep 1 VIEW
Effects of Whole-Body Vibration Training on Lower Limb Muscle Strength and Physical Performance Among Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis Xiaohuan Tan1, Guiping Jiang2, Lei Zhang1, Dandan Wang3, Xueping Wu4 Arch Phys Med Rehabil 2023 Nov 1 VIEW
A randomized controlled trial of Baduanjin exercise to reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular disease in patients with prediabetes Xiaojun Ma#1,2, Manlin Li#1, Lin Liu1, Fenfang Lei3,4, Liduo Wang1, Wenyan Xiao1, Yingzi Tan1, Binghua He5, Sijie Ruan6 Sci Rep 2022 Nov 11 VIEW
Author Correction: A randomized controlled trial of Baduanjin exercise to reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular disease in patients with prediabetes Xiaojun Ma#1,2, Manlin Li#1, Lin Liu3, Fenfang Lei1, Liduo Wang1, Wenyan Xiao1, Yingzi Tan1, Binghua He4, Sijie Ruan5 Sci Rep 2023 Jan 24 VIEW
Neural circuits regulating visceral pain Xiaoli Chang1,2, Haiyan Zhang3, Shaozong Chen4 Commun Biol 2024 Apr 13 VIEW
The relationship between brain neural correlates, self-objectification, and interoceptive sensibility Xiaoli Du1, Qingqing Li1, Guangcan Xiang2, Mingyue Xiao1, Xinyuan Liu1, Ximei Chen1, Cody Ding3, Hong Chen4 Behav Brain Res 2022 Nov 24 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 853 854 855 856 857 858 859 860 861 ... 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933