Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932
The database contains 18631 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
The effect of Tai Chi on the pulmonary rehabilitation of chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis Xin Liu1, Cuiping Fu2, Weiping Hu3, Shengyu Hao3, Liang Xie3, Xu Wu3, Jihong Wang4, Zilong Liu3, Qunying Lin5, Shanqun Li6 Ann Palliat Med 2021 Apr 15 VIEW
Efficacy of pulsed electromagnetic field on pain and physical function in patients with low back pain: A systematic review and meta-analysis Xin Sun1,2, Liyi Huang1,2, Lu Wang1,2, Chenying Fu3,4, Qing Zhang1,2, Hongxin Cheng1,2, Gaiqin Pei1,2, Yang Wang1,2, Chengqi He1,2, Quan Wei1,2 Clin Rehabil 2022 Jan 25 VIEW
Mitigating effects and mechanisms of Tai Chi on mild cognitive impairment in the elderly Xin Wang1, Keyi Si2, Wei Gu1, Xueqiang Wang3,4 Front Aging Neurosci 2023 Jan 6 VIEW
Certain Physical Manifestation and Effects of External Qi of Yan Xin Life Science Technology Xin Y//Lu F//Jiang H ISSSEEM 1997 VIEW
Protective effect of XY99-5038 on hydrogen peroxide induced cell death in cultured retinal neurons Xin Y/1,2//Fong YT 2//Wolf G 3//Wolf D 3//// Life Sciences 2001 VIEW
The Role of the Diaphragm in Postural Stability and Visceral Function in Parkinson's Disease Xin Yu1, Hong-Ying Jiang2, Chen-Xi Zhang2, Zhao-Hui Jin3, Lei Gao3, Rui-Dan Wang3, Jin-Ping Fang3, Yuan Su3, Jia-Ning Xi2, Bo-Yan Fang3 Front Aging Neurosci 2021 Dec 23 VIEW
Effect of traditional Chinese exercise combined with massage on pain and disability in patients with lumbar disc herniation: A multi-center, randomized, controlled, assessor-blinded clinical trial Xin Zhou1,2, Lingjun Kong1,2, Jun Ren1, Pengfei Song1, Zhiwei Wu1,2, Tianxiang He1, Zhizhen Lv3, Shuaipan Zhang4, Wuquan Sun1, Jiafu Zhang5, Junhao Cai6, Qingguang Zhu1,2, Min Fang1,2,7 Front Neurol 2022 Sep 6 VIEW
Tai Chi and Yoga for Improving Balance on One Leg: A Neuroimaging and Biomechanics Study Xin-Peng Chen1,2, Le-Jun Wang3, Xiao-Qian Chang2, Kuan Wang1,2, Hui-Fang Wang1, Ming Ni4, Wen-Xin Niu1,2, Ming Zhang5 Front Neurol 2021 Oct 13 VIEW
Effectiveness of Baduanjin Exercise on Quality of Life and Psychological Health in Postoperative Patients With Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis Xin-Xin Ye1, Zi-Yang Ren1, Somayeh Vafaei2, Jun-Meng Zhang3, Yuan Song4, Yang-Xin Wang5, Pei-Ge Song1 Integr Cancer Ther Jan-Dec 2022 VIEW
Research status and trends of physical activity on depression or anxiety: a bibliometric analysis Xin-Yue Zhang#1,2, Fang Ye#3, Zi-Han Yin1,2, Ya-Qin Li1,2, Qiong-Nan Bao1,2, Man-Ze Xia1,2, Zheng-Hong Chen1,2, Wan-Qi Zhong1,2, Ke-Xin Wu1,2, Jin Yao1,2, Fan-Rong Liang1 Front Neurosci 2024 Mar 22 VIEW
Acupuncture point specificity. Xing JJ, Zeng BY, Li J, Zhuang Y, Liang FR. Int Rev Neurobiol. 2013 VIEW
Ultrasound-Enhanced Monoclonal Antibody Production. Xing JZ, Yang X, Xu P, Ang WT, Chen J. Ultrasound Med Biol. 2012 Aug 29 VIEW
Study of synchronous qigong that cures myopia Xing Lianjun//Luan Shuwen 4th Intl Conf on Qigong 1995 VIEW
Effects of Yoga on Cancer-Related Fatigue, Psychological Distress, and Quality of Life Among Patients With Cancer Undergoing Chemotherapy and/or Radiotherapy: A Systematic Review and Meta-analysis Xing Ma1, Si Ni Li, Dorothy Ngo Sheung Chan Cancer Nurs 2023 Nov 27 VIEW
The Impact of Tai Chi on Motor Function, Balance, and Quality of Life in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis Xing Yu1,2, Xinze Wu3, Guozhen Hou3, Peipei Han1,2, Liying Jiang2, Qi Guo1,2 Evid Based Complement Alternat Med 2021 Jan 11 VIEW
[Effect of qigong on blood pressure and life quality of essential hypertension patients] Xing ZH//Li W//Pi DR Chung Kuo Chung Hsi I Chieh Ho Tsa Chih 1993 VIEW
Basic research of meridian-tendon based on fascia: review and prospects Xing-Xing Lin1, Bao-Qiang Dong2, Shu-Dong Wang1, Dan-Ning Zhang1, Kai-Xuan Zhang1, Qiang Zhang1 Zhongguo Zhen Jiu 2023 Aug 19 VIEW
Utilizing fNIRS to investigate the impact of Baduanjin training on attentional function in post-stroke cognitive impairment patients: a study protocol for a randomized controlled trial Xingchen Zhou#1,2, Yiwen Wan#2, Zhengxian Xu1, Cancan Yu1, Ziyi Wu2, Zesen Zhuang2, Rui Xia3, Hongyu Wang4, Shangjie Chen5 BMC Complement Med Ther 2024 Jan 11 VIEW
Regulation of Cellular Senescence by microRNAs Xingjie Ma 1, Qingbin Zheng 2, Guangming Zhao 2, Wenjie Yuan 2, Weili Liu 3 Mech Ageing Dev 2020 May 22 VIEW
Role of Baduanjin exercise-based cardiac rehabilitation in coronary heart disease after percutaneous coronary intervention: A protocol for systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Xingxing Li1, Quan Lin, Rongpeng Liu, Yang Wu, Zonging Fan Medicine (Baltimore) 2022 Dec 16 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932