Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 732 733 734 735 736 737 738 739 740 ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758
The database contains 15149 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Author Affiliation Journal Date
Effect of qigong waiqi (emitted qi) on blood chemistry of mice radiated with x-rays Lin Menxian//Zhang Jie//Hu Dongwe//Ye Zhumei Fujina soul Skill Research Dept, Fu Zhou, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of waiqi (emitted qi) on experimental bone fracture in mice Zhang Jie//Hu Dongwu//Ye Zhumei Fuzhou General Hospital, Nanjing Command PLA, Fuzhou, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Biological effect of emitted qi with the biochronometer Hu Gang 1//Fan I Ji 1//Qiu Yuzhen 2//Chia Jianyu 2 Laboratory of Catalysis, Shanghai Teacher's University, Shanghai, China [1] //Shanghai Qigong Instit... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental study on the bioeffect of qigong waiqi (emitted qi) on propagation of diploid fibroblast Zhang Meigui 1//Ye Zhengzhong 1//Feng Wanling 1//Lai Ronghong 2 Central Laboratory, Guanzhou Medical College, Guanzhou, China [1] //Dept Anatomy, Guangzhou Medical ... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Electron spin resonance (ESR) measurements of the effect of waiqi (emitted qi) on the free radical concentration in rat tissue Cai Shangda 1//Zeng Guangyuan 1//Lou Shenhong 2//Zhang Jinmei 3//Chen Yienfeng 4//He Jinhong 4 Dept Biology, Sun Yat-Sen University of Medical Sciences, Guangzhou, China [1] //Dept Chemistry, Sou... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of emitted qi on bioeffect of human fetal fibroblast with quantitative ultrastructure analysis Cai Fuchou 1//Cai Shangda 1//Chen Jion 1//Zheng Shusen 1//Zhang Jinmei 1//Chen Yienfen 2//He Jinhong 2 Sun Yat-Sen University of Medical Sciences, Guangzhou, China [1] //Qigong Society of Guangdong Provi... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi acting on zusanli point of rabbits on myoelectric signals of Oddi's sphincter Gao Zhenhua//Zhang Shiping//Bi Yongsheng Shandon Traditional Chinese Medical College, Shandong, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Pathological studies on treating rat gastric ulcer treated with emitted qi Lu Guangjun 1//Cai Jun 1//Chen Xiaoye 2 Qigong Dept, Xiyuan Hospital, China [1] //Institute of Basic Medical Sciences, China Academy of Trad... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary observation on the effect of waiqi (emitted qi) on the function of making blood Wang Zhengchang 1//Shan Genxing 2//Zang Wenyi 3 Shanghai Qigong Institute, Shanghai, China [1] //Shanghai Institute of Radiation Medicine, Shanghai,... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of Xiantian-ziran qigong on red blood cells Sun Chenglin//Liu Chunmei//Shen Zhiquan//Li Xiaoming Beijing College of Traditional Chinese Medicine, Beijing, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of qigong waiqi (emitted qi) on volume of blood flow to visceral organs in rabbits under normal and hemorrhagic shock conditions Zhang Jiang//// China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of overexercise on diastolic function on left ventricle and the recuperative effect of emitted qi Hu Jingbo//Li Zhaobo//Liang Shengli Xian Physical Culture Institute, Xian, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Scanning electron microscopic observation on effects of qigong waiqi (emitted qi) on the membrane of mycardial cells in culture Lo Chinhpaio 1//He Ahiqang 1//Liu Weimen 1//Ge Zuwen 1//Zhou Eaijiang 1//Sun Lifen 2//Li Chunyan Xu Jianhao 2//Wu Yucan 3//Ke Heng 3//Xu Jianping 3 Jinan University, Guangzhou, China [1] //Guandong Institute of Material Medica, Guangzhou, China [2]... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental research on the braking phenomenon of the upper limbs evoked by qigong waiqi (emitted qi) Yang Sihuan 1//Shi Jiming 1//Yang Qifei 1//Zheng Ziliang 2 Institute of Qigong Sciences, Beijing College of Traditional Chinese Medicine, Beijing, China [1] //... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Modified action of emitted qi on rat axonal sodium channels Liu Anxi//Zhao Jing//Shong Changling//Wang Xishang Dept Biology, Nankai University, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of waiqi (emitted qi) on singe sodium channel of cultured rate neurons Liu Anxi//Zhao Jing//Wang Xishang//Zhang Jun Dept Biology, Nankai University, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Antagonism of bicuculline on the inhibitory effect of emitted qi on spontaneous unit activites of cerebellar neurons Zhang Jinmei 1//Liu Ganquan 1//Yao Yuzhong 1//Ming Huasheng 1//Zhou Donglin 2//Zheng Fankai 2 Dept Physiology, Sun Yat-Sen University of Medical Sciences, Guangzhou, China [1] //Yi Ji Chan of In... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of emitted qi on the characteristics of interspike interval of the cerebellar neurons of rats Liu Guanquan 1//Yang Tsau 1//Yao Yuzhong 1//Zhang Jinmei 1//Ming Huasheng 1//He Jinhong 2 Dept Physiology, Sun Yat-Sen University of Medical Sciences, Guangzhou, China [1] //Guangdong Qigong... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Analgesic effect of emitted qi and the preliminary study of its mechanism Zhang Jinmei 1//Chen Yanfeng 2//He Jinhong 2//Xian Tian 2//Yi Yuan 2 Dept Physiology, Sun Yat-Sen University of Medical Sciences, Guangzhou, China [1] //Xian Tian Yi Yua... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Utilizing qigong (emitted qi) to make people sleep and wake up Zhong Ziliang 1//Yu Bingzhen 2//Wang Jianmin 2 Teacher's Office of Biological Medical Engineering of Shandong Medical University, Shandong, China [... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 732 733 734 735 736 737 738 739 740 ... 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758