Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
The database contains 14984 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Author Affiliation Journal Date
Effects of qigong waiqi (emitted qi) on immune function of immunosuppressed mice Yan Xuanzuo//// Dept Immunology, Biejing College of Traditional Chinese Medicine, Beijing, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on peripheral blood lymphocytes and subgroups in ICR mice Lu Huahao//Wang Lianfang//Zhen Jeiping//Xie Chunlin//Chang Jiaoying//Luo Jifeng//Lin Xiaoshang 157 Central Hospital of PLA, Guangzhou, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on changes of rat T-cell subclasses in peripheral blood Feng Lida//Chen Shuying//Wang Saixi/Chen Haixin Navy General Hospital China Immunology Research Center, Beijing, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of the persistency of the effect of emitted qi on the biological effect on T cells in mice Liu Yusheng//// Institute of Integration of Traditional and Western Medicine of PLA, First Medical College of PLA, G... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on molecular conformation of cellulase Wu Zudao 1//Yang Guisheng 2 Dept Microbiology, Shandong University, China [1] //Qigong Science Research Society, Shandong, China... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong emanation (emitted qi) on surface structure and electrokinetic behaviour of Raji cells Zhang Mengdan 1//Zhu Fangzhou 1//Tan Ming 1//Li Jiansong 2//Duan Weicai 2 Zhongshan University, Guangzhou, China [1] //Guangdong Qigong Science Association, Guangzhou, China ... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Marvellous phenomenon of human peculiar function -- disappearance of hundreds millions of bacteria from tube (destruction of E. coli by emitted qi) Zhou Yong//// Institute of Qigong Science, Beijing College of Traditional Chinese Medicine, Beijing, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi on testosterone and estradiol in rats Lu Huahao 1//Zhen Jieping 1//Luo Jifeng 1//Wang Lianfang 1//Lin Xiashang 1//Liu Jiang 2 157 Central Hospital of P.L.A., Guangzhou, China [1] //Dept Pharmacology, Chinese Medical College Gu... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Study of molecular biology of functional mechanism of emitted qi on proteins Zhang Fengde//Zhao Jing//Yue Huiqin//Liu Guiqin//Liu Anxi Dept Biology, Nankai University, Tianjin, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong emanation (emitted qi) on physiology and biochemistry of cotton Gao Shufang 1//Fan Ronghao 1//Yang Guisheng 2//Zhou Yuqing 3 Dept Biology, Shandong University, China [1] //Research Academy of Qigong Science, Shandong, China [... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary study of the variation of growth temperature of bacteria by qigong external qi treatment Lu Ganshi 1//Ye Yukun 1//Ye Songguang 1//We Huanrong 2//Li Xiaosheng 2//Qin Wenhua 2//Deng Borong 2 Guangdong Institute of Microbiology, Guangzhou, China [1] //qigong master [2] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of qigong waiqi (emitted qi) to activity of subtilisin E derived from bacillus subtilis Zhang Chinchou 1//Chou Feng 1//Zhang Anqi 1//Wu Wei 2//Lio Beoguai 2 China University of Science and Technology, Hefei, China [1] //qigong master [2] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of a system of deep breathing exercises (emitted qi) on pleurotus ostreatus (fungus) Fu Tingzhi//Wu Jun//Chen Xiguang//Cao Youqin Nanjing University, Nanjing, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Waiqi (emitted qi) accelerates resuscitation of frozen tilapia and its mechanism Zhang Zuqi 1//Pei Zhaohua 1//Huang Yilian 2//Huang Pingfang 2 South China Normal University, Guangzhou, China [1] //Guangzhou Bao Lin Qigong School, Guangzhou, Ch... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Radioactive effect of qigong emitted qi Zheng Zheng 1//Xu Uousheng 1//Jin Zhihao 1//Zhou Yongyi 2//Xu Qigao 2//Fang Jie 2 Nanjing Qigong Association, Nanjing, China [1] //Dept Physics, Nanjing University, Nanjing, China [2... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong waiqi (emitted qi) on blood chemistry of mice radiated with x-rays Lin Menxian//Zhang Jie//Hu Dongwe//Ye Zhumei Fujina soul Skill Research Dept, Fu Zhou, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of waiqi (emitted qi) on experimental bone fracture in mice Zhang Jie//Hu Dongwu//Ye Zhumei Fuzhou General Hospital, Nanjing Command PLA, Fuzhou, China [1] 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Biological effect of emitted qi with the biochronometer Hu Gang 1//Fan I Ji 1//Qiu Yuzhen 2//Chia Jianyu 2 Laboratory of Catalysis, Shanghai Teacher's University, Shanghai, China [1] //Shanghai Qigong Instit... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental study on the bioeffect of qigong waiqi (emitted qi) on propagation of diploid fibroblast Zhang Meigui 1//Ye Zhengzhong 1//Feng Wanling 1//Lai Ronghong 2 Central Laboratory, Guanzhou Medical College, Guanzhou, China [1] //Dept Anatomy, Guangzhou Medical ... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Electron spin resonance (ESR) measurements of the effect of waiqi (emitted qi) on the free radical concentration in rat tissue Cai Shangda 1//Zeng Guangyuan 1//Lou Shenhong 2//Zhang Jinmei 3//Chen Yienfeng 4//He Jinhong 4 Dept Biology, Sun Yat-Sen University of Medical Sciences, Guangzhou, China [1] //Dept Chemistry, Sou... 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 723 724 725 726 727 728 729 730 731 ... 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750