Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
4690 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Study on the ultraviolet spectrum of qigong water Chen Ming 1//Yang Hui 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the infrared spectrum of qigong water Yang Hui 1//Chen Ming 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Experimental research of gamma radioactive field of an outside vital energy of qigong Qian Chengyao 1//Li Chongxiang 1//Zhai Xingyao 1//Deng Mingxia 2//Chen Linfeng 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Neural mechanisms of qigong state: an experimental study by the method of visual evoked potential flash and pattern Cui Rogqing 1//Liu Guolong 1//Zhang Huiwan 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Researching the efects of qigong and paranormal function with laser Raman shift instrument Luo Xin//Zu Nianlin//Zhen Zhaoquan//Gong Guanglin//Liu Fengzhen//Zhen Changquan//Chen Guocai//Du Zaihai//Liu Jian//Zhang Weixin//Li Chengzhi//Qian Huiguang//Xue Yinxi//Wang Yi//Yu Bo//Wang Shuangfu//Han Xiang//Yang Chengli//Yi Xiang//Yao Zhangyuan//He Yanggang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Analysis on brain electric waves under the effect of external qi emitted by a qigong master -- changes of healthy person's EEG power spectrum under the action of infrasonic sound Niu Xin//Liu Guolong//Yu Zhiming 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Research on the infrared radiation under the qigong state Wang Yuwen//Wang Qiping//Li Xingjian 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Research on the relationship between immunity of human body and physical training, taijiquan and qigong Huang Yan 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The application of laser in body science -- the effect of qi on acousto-optic modulation by means of laser Tian Laike 1//Zhang Yuanming 2//Li Junzhan 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Functional changes during the process of entering qigong quiescence Cao Zhenhua//Zhao Luming//Zhang Liancai 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of the ultraviolet spectrum of 'qigong water': II. Longtime observation on the ultraviolet spectrum of “qigong water” Yang Hui 1//Chen Ming 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
External energy stream in qigong -- matter’s speed above light speed Huang Honglin//Fan Yonggang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An experimental study of penetrating capability of outside vital energy of qigong Qian Chengyao//Li Chongxiang//Zhai Xingyao 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of Qigong waiqi on the partial pharmacologic actions of the venom of Buthus Martensii Karsch Wu Shanshan 1//Liu Daiyue 2//Yuan Jianfu 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of Qigong on brain blood stream and brain wave Liang Feng//Wu Guozhi//Wang Jiyan 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Qigong and human body science -- the relationship among qigong, human blood and development of intelligence Guan Penglin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The impact of qigong telecontrol experiment on the structure of matters Zhang Yuanming 1//Tian Laike 2//Yan Wenhong 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effect of qigong on the secretion of gonadotropic hormone, cotical hormone and insulin Jiang Lirui 1//Li Xiuyan 1//Qin Zhijie 1//Liu Changjiang 1//Tao Chun 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary experimental results of the investigation on the basis of qigong therapy Lin Housheng 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of effect on normal human peripheral blood lymphocyte by Shaolin Nia Jin Ye Zhi Zhan qigong Yue Qian 1//Zhao Shumei 1//Ma Weili 1//Wu Guoqing 1//Li Zailian 1//Hong Shunhua 2//Tao Chun 3//Su Diaguo 3 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235