Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
2547 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Experimental study on the bioeffect of qigong waiqi (emitted qi) on propagation of diploid fibroblast Zhang Meigui 1//Ye Zhengzhong 1//Feng Wanling 1//Lai Ronghong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Electron spin resonance (ESR) measurements of the effect of waiqi (emitted qi) on the free radical concentration in rat tissue Cai Shangda 1//Zeng Guangyuan 1//Lou Shenhong 2//Zhang Jinmei 3//Chen Yienfeng 4//He Jinhong 4 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of emitted qi on bioeffect of human fetal fibroblast with quantitative ultrastructure analysis Cai Fuchou 1//Cai Shangda 1//Chen Jion 1//Zheng Shusen 1//Zhang Jinmei 1//Chen Yienfen 2//He Jinhong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Pathological studies on treating rat gastric ulcer treated with emitted qi Lu Guangjun 1//Cai Jun 1//Chen Xiaoye 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary observation on the effect of waiqi (emitted qi) on the function of making blood Wang Zhengchang 1//Shan Genxing 2//Zang Wenyi 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of Xiantian-ziran qigong on red blood cells Sun Chenglin//Liu Chunmei//Shen Zhiquan//Li Xiaoming 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of qigong waiqi (emitted qi) on volume of blood flow to visceral organs in rabbits under normal and hemorrhagic shock conditions Zhang Jiang//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Scanning electron microscopic observation on effects of qigong waiqi (emitted qi) on the membrane of mycardial cells in culture Lo Chinhpaio 1//He Ahiqang 1//Liu Weimen 1//Ge Zuwen 1//Zhou Eaijiang 1//Sun Lifen 2//Li Chunyan Xu Jianhao 2//Wu Yucan 3//Ke Heng 3//Xu Jianping 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental research on the braking phenomenon of the upper limbs evoked by qigong waiqi (emitted qi) Yang Sihuan 1//Shi Jiming 1//Yang Qifei 1//Zheng Ziliang 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Modified action of emitted qi on rat axonal sodium channels Liu Anxi//Zhao Jing//Shong Changling//Wang Xishang 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of waiqi (emitted qi) on singe sodium channel of cultured rate neurons Liu Anxi//Zhao Jing//Wang Xishang//Zhang Jun 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Antagonism of bicuculline on the inhibitory effect of emitted qi on spontaneous unit activites of cerebellar neurons Zhang Jinmei 1//Liu Ganquan 1//Yao Yuzhong 1//Ming Huasheng 1//Zhou Donglin 2//Zheng Fankai 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of emitted qi on the characteristics of interspike interval of the cerebellar neurons of rats Liu Guanquan 1//Yang Tsau 1//Yao Yuzhong 1//Zhang Jinmei 1//Ming Huasheng 1//He Jinhong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Analgesic effect of emitted qi and the preliminary study of its mechanism Zhang Jinmei 1//Chen Yanfeng 2//He Jinhong 2//Xian Tian 2//Yi Yuan 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Utilizing qigong (emitted qi) to make people sleep and wake up Zhong Ziliang 1//Yu Bingzhen 2//Wang Jianmin 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Normal adult EEG can be changed by qigong waiqi (emitted qi) Chen Zhaoxi 1//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Physical and biomedical effects of emitted qi Shen Jiaqi//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experiment on the magnetic effect of wai qi (emitted qi) in non-magnetic speace under qigong state Liu Jianben 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Initial experiment on the protective effect of qigong to radiation dosage Chen Hua 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong (emitted qi), PSI, and bioradiation on some ultraviolet absorption spectra (I) Luo Xin//Zhu Nianlin//Li Liping//Liu Fengzhen 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128