Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925
The database contains 18499 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Effect of waiqi (emitted qi) on singe sodium channel of cultured rate neurons Liu Anxi//Zhao Jing//Wang Xishang//Zhang Jun 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Modified action of emitted qi on rat axonal sodium channels Liu Anxi//Zhao Jing//Shong Changling//Wang Xishang 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental research on the braking phenomenon of the upper limbs evoked by qigong waiqi (emitted qi) Yang Sihuan 1//Shi Jiming 1//Yang Qifei 1//Zheng Ziliang 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Scanning electron microscopic observation on effects of qigong waiqi (emitted qi) on the membrane of mycardial cells in culture Lo Chinhpaio 1//He Ahiqang 1//Liu Weimen 1//Ge Zuwen 1//Zhou Eaijiang 1//Sun Lifen 2//Li Chunyan Xu Jianhao 2//Wu Yucan 3//Ke Heng 3//Xu Jianping 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effects of overexercise on diastolic function on left ventricle and the recuperative effect of emitted qi Hu Jingbo//Li Zhaobo//Liang Shengli 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of qigong waiqi (emitted qi) on volume of blood flow to visceral organs in rabbits under normal and hemorrhagic shock conditions Zhang Jiang//// 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of Xiantian-ziran qigong on red blood cells Sun Chenglin//Liu Chunmei//Shen Zhiquan//Li Xiaoming 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Preliminary observation on the effect of waiqi (emitted qi) on the function of making blood Wang Zhengchang 1//Shan Genxing 2//Zang Wenyi 3 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Pathological studies on treating rat gastric ulcer treated with emitted qi Lu Guangjun 1//Cai Jun 1//Chen Xiaoye 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of emitted qi acting on zusanli point of rabbits on myoelectric signals of Oddi's sphincter Gao Zhenhua//Zhang Shiping//Bi Yongsheng 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of emitted qi on bioeffect of human fetal fibroblast with quantitative ultrastructure analysis Cai Fuchou 1//Cai Shangda 1//Chen Jion 1//Zheng Shusen 1//Zhang Jinmei 1//Chen Yienfen 2//He Jinhong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Electron spin resonance (ESR) measurements of the effect of waiqi (emitted qi) on the free radical concentration in rat tissue Cai Shangda 1//Zeng Guangyuan 1//Lou Shenhong 2//Zhang Jinmei 3//Chen Yienfeng 4//He Jinhong 4 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Experimental study on the bioeffect of qigong waiqi (emitted qi) on propagation of diploid fibroblast Zhang Meigui 1//Ye Zhengzhong 1//Feng Wanling 1//Lai Ronghong 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Biological effect of emitted qi with the biochronometer Hu Gang 1//Fan I Ji 1//Qiu Yuzhen 2//Chia Jianyu 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of waiqi (emitted qi) on experimental bone fracture in mice Zhang Jie//Hu Dongwu//Ye Zhumei 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of qigong waiqi (emitted qi) on blood chemistry of mice radiated with x-rays Lin Menxian//Zhang Jie//Hu Dongwe//Ye Zhumei 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Radioactive effect of qigong emitted qi Zheng Zheng 1//Xu Uousheng 1//Jin Zhihao 1//Zhou Yongyi 2//Xu Qigao 2//Fang Jie 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Waiqi (emitted qi) accelerates resuscitation of frozen tilapia and its mechanism Zhang Zuqi 1//Pei Zhaohua 1//Huang Yilian 2//Huang Pingfang 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Effect of a system of deep breathing exercises (emitted qi) on pleurotus ostreatus (fungus) Fu Tingzhi//Wu Jun//Chen Xiguang//Cao Youqin 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Influence of qigong waiqi (emitted qi) to activity of subtilisin E derived from bacillus subtilis Zhang Chinchou 1//Chou Feng 1//Zhang Anqi 1//Wu Wei 2//Lio Beoguai 2 3rd Nat Acad Conf on Qigong Science 1990 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925