Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
The database contains 15705 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Author Affiliation Journal Date
Effects of qigong on lipid peroxides (LPO) of human serum Wang Yuqin//Zhang Guifang//Zhang Yanfang//Wang Ximin Dept of Physiology, Jiamusi Medical College, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effect of qi on making laser holographic grating Tian Laike 1//Zhang Jiyue 1//Zhang Yuanming 2 Physical Dept, Northwestern University [1] //Commercial Bureau, Wenjiang County, Sichuan Province, C... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Immediate effects of 'voice massage' treatment on the speaking voice of healthy subjects Laukkanen AM//Leppanen K//Tyrmi J//Vilkman E Department of Speech Communication and Voice Research, University of Tampere, Tampere, Finland. Anne... Folia Phoniatr Logop 2005 VIEW
Detection and analysis of pulse wave in the state of human peculiar functioning Qu Jixun 1//Wei Xiaoyang 1//Yang Shuzi 1//Sheng Gang 1//Xia Shuangquan 2//Xie Zhaohui 2//Shong Xinhong 2 Huazhong University of Science and Technology, China [1] //Whuan Institute of Physical Education, Ch... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of the mice tumors treated by qigong waiqi Lin Bingsui 1//Dou Guirong 1//Cui Zhenhuan 1//Yun Shulan 1//Feng Guanglai 2//Wang Mengpin 2//Feng Xingping 2 Dept of Experimental Oncology, Tianjin Medical College, China [1] //Institute of Bei Yang Qigong, Ti... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The first survey of the qigong man’s information Xu Shuju//Cao Chiping//Uang Ziyun Xi’an Medical University, Xi'an, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Special physiological functional qigong state -- the best functional state of high integration Wang Xiuguo//Liu Liyuan//Zhang Guifang Research Laboratory of Human Body Science, Jiamusi Medical College, Jiamusi, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary observation of the effects of qigong waiqi on EEG waves and rhythm Zhan Guilin 1//Han Dan 1//Xia Shuangquan 2//Liu Yongfeng 2//Shong Xinhong 2 Dept of Physiology, Hubei Medical College, China [1] //Dept of Qigong Research, Wuhan Physical Educa... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Mechanism for treatment of diseases in nervous system with qigong Waiqi Wang Ximin//// Jiamusi College, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Observation on biological effects of the outgoing qi: III. the effects of outgoing qi on serum HBsAg titre and the surviving period of allograft Wang Liren//Wang Hong//Fang Jianming//Liang Zhihui//Bi Aihua Dept of Microbiology & Immunology, Tongji Medical University, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study of effect on normal human peripheral blood lymphocyte by Shaolin Nia Jin Ye Zhi Zhan qigong Yue Qian 1//Zhao Shumei 1//Ma Weili 1//Wu Guoqing 1//Li Zailian 1//Hong Shunhua 2//Tao Chun 3//Su Diaguo 3 Dept of Microbiology, Weifang Medical College, Shandong Province, China [1] //Dept of Hygiene, Weifa... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary experimental results of the investigation on the basis of qigong therapy Lin Housheng Shanghai International Information Institute, Shanghai, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effect of qigong on the secretion of gonadotropic hormone, cotical hormone and insulin Jiang Lirui 1//Li Xiuyan 1//Qin Zhijie 1//Liu Changjiang 1//Tao Chun 2 Dept of Biochemistry, Weifang Medical College, China [1] //Dept of Qigong, Weifang Medical College, ... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary report on the field effects of Mi Religion qigong acupuncture Wang Tzesheng 1//Yang Hui 2//Chen Ming 3//Mo Wendan 4 University of Chinese People, China [1] //Guangxi Agricultural College, China [2] //Guangxi Medical ... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The impact of qigong telecontrol experiment on the structure of matters Zhang Yuanming 1//Tian Laike 2//Yan Wenhong 2 Chengdu, Sichuan, China [1] //Physical Dept, Northwestern University [2] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effect of qigong on the glucocorticoid receptors of human peripheral blood lymphocytes and the concentration of cortisol Jiang Lirui//Tao Chun [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Qigong and human body science -- the relationship among qigong, human blood and development of intelligence Guan Penglin Fushun Petroleum Institute, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of Qigong on brain blood stream and brain wave Liang Feng//Wu Guozhi//Wang Jiyan Changchun, Jilin Province, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The change of color and temperature of palm in state of qigong Huang Liquan//Guan Haoben Guangzhou College of Traditional Chinese Medicine, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Effects of Qigong waiqi on the partial pharmacologic actions of the venom of Buthus Martensii Karsch Wu Shanshan 1//Liu Daiyue 2//Yuan Jianfu 3 Dept of Biology, Human Educational Institute, Changsha, China [1] //Institute of Applied Science, Wu... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786