Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
The database contains 14992 abstracts.
Showing results per page.
Title Author Author Affiliation Journal Date
The effect of the outgoing qi on the expression of surface antigens on human peripheral lymphocyte Bi Aihua//Fang Jianming//Jiao Qinan//Liu Xiaoguang//Feng Wei Dept Microbiology & Immunology, Tongji Medical University, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Researching the efects of qigong and paranormal function with laser Raman shift instrument Luo Xin//Zu Nianlin//Zhen Zhaoquan//Gong Guanglin//Liu Fengzhen//Zhen Changquan//Chen Guocai//Du Zaihai//Liu Jian//Zhang Weixin//Li Chengzhi//Qian Huiguang//Xue Yinxi//Wang Yi//Yu Bo//Wang Shuangfu//Han Xiang//Yang Chengli//Yi Xiang//Yao Zhangyuan//He Yanggang Yuannan University, Yuannan, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Modified actions of qigong on rat axonal sodium channels Liu Anxi//Zhao Jing//Shong Changling//Wang Xishang Dept of Biology, NanKai University, Tianjin, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Neural mechanisms of qigong state: an experimental study by the method of visual evoked potential flash and pattern Cui Rogqing 1//Liu Guolong 1//Zhang Huiwan 2 Dept of Physiology, Beijing College of Traditional Chinese Medicine, China [1] //Australia [2] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Experimental research of gamma radioactive field of an outside vital energy of qigong Qian Chengyao 1//Li Chongxiang 1//Zhai Xingyao 1//Deng Mingxia 2//Chen Linfeng 3 Human Body Science Research Center, Xi’an Jiaotong University, Xi'an, China [1] //Xi’an Medical Univ... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effects of qigong on reversal of aging process in some aspects of psychological functioning Tang Cimei//Wan Jinming//Lu Zongyu//Wei Xin Institute of Psychology, Academia Sinica, Beijing, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Psychological research on developing intelligence of youth by qigong Wang Jisheng Institute of Psychology, Academia Sinica, Social Psychology of China Management Science Research Ins... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the infrared spectrum of qigong water Yang Hui 1//Chen Ming 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 Institute of Qigong Research of Guangxi, China [1] //Guangxi Agricultural College, China [2] //Insti... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the Raleigh scatter of qigong water Chen Ming 1//Mo Wendan 2//Liu Yeqi 3//Zhang Xuerong 3//Yang Hui 4//Zhang Mingan 5 Guangxi Medical College, China [1] //Institute of Qigong Research of Guangxi, Nanning, Guangxi, Chin... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Study on the ultraviolet spectrum of qigong water Chen Ming 1//Yang Hui 2//Mo Wendan 3//Zhang Mingan 4 Guangxi Medical College, China [1] //Guangxi Agricultural College [2] //Institute of Qigong Researc... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An observation on flash evoked cortical potentials and qigong meditation Zhang Wenbin 1//Zhen Rongrong 1//Zhang Benkun 1//Yu Weilin 1//Shen Xueyong 2 Qigong Research Institute, Shanghai Academy of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, China [1] //... 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The possibility study of regulating blood pressure of the bed resters themselves with qigong Hou Shuli//Zhang Linfu//Gong Wenyao//Jiang Xiuying Institute of Space Medico-Engineering, Beijing, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary survey of the physiological indexes after practicing Zhoutian gong after months Zhang Tiange Beidanhe Qigong Therapy Hospital, Hebei, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The effect on the immune functions in mice by qigong “waiqi” Feng Lida//Wang Yunsheng//Chen Shuying//Chen Haixing Beijing China Immunology Research Center, China [1] 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
On traditional religious qigong and its medical application Tsumura Takashi Kansai Qigong Society, Japan [1] 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Qigong and Buddhism Domyo Miuya Sino-Japanese Qigong Academy, China [1] 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Zhiyi's contributions to the theory of Buddhist Dhyana Samadhi therapy Chen Bing Centre for Religious Studies, Sichuan University, Chengdu, China [1] 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Promoting qi flow along the travelling courses of meridians Li Ding 1//Chen Zhongxing 2 China [1] //Indonesia [2] 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Preliminary comparison between qigong and Indian yoga Zhang Xiaofang First Affiliated Hospital of Suzhou Medical College, Jiangsu Province, China [1] 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Study of the achievement of health preservation by qigong Han Bin//He Deguang//Hou Wei Institute of Acupuncture and Moxibustion, China Academy of Traditional Chinese Medicine, Beijing, Ch... 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750