Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
4672 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
The experimental foundation of Ziwuliuzhu and its application to qigong Jia Bin//Huang Jiayu//Bian Zhenzhong//Wang Bin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Action on NAD of human body field (measurement of UV spectral changes) Wa Dazhi//Zhang Anqi//Qi Wenqi//Chen Lixing//Liu Baodui 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
A comparative study of qigong and biofeedback therapy Li Li//Qin Chao//Yang Shengling//Wei Baolin//Jiang Sainan//Du Chusheng//Shi Jianhua//Dong Enxia//Yang Lifeng//Wang Wei//Wu Hongying 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The intention control effect of qigong imagery on electrogastric activity in man Feng Yangzheng 1//Qin Chao 2//Yu Youmin 3//Wang Ruongguang 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The inhibitory effect of qigong music for lung tumor induction in mice ChuWeizhong 1//Jiang Donglian 2//// 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary study on qigong and immunity Xu Hefen//Qi Yueqin//// 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary observation on influence of spontaneous Wuqinxi qigong on human immune function Zhang Yong//Luo Shipin//Wu Yalin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The observation of qigong effect on brain blood supply Dou Lianjun//Zhang Yangfang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Experimental study of the change of resistance and current of the human body’s skin before, during, and after qigong state Deng Mingzia//Gao Biqi//Li Xing//Xie Shanling//Ru Jing 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An experimental observation of the impedance of human body in qigong state by detection at auricle acupuncture point Pan Qing 1//Zhu Bing 1//Zhu Ning 1//Li Fang 1//Li Xiangus 2 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Applied research of regulating breath in Chinese qigong for teaching and training midddle distance runners Chen Yongqing//Yan Runfang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An experimental observation on the effect of qigong on improvement of body flexibility Zhou Daohong//Li Zhaobe//Zhang Jinti 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
A prospective study of effects of qigong to put off senile decay Hu Songchang 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Preliminary study of qigong effect on anti-aging Wang Zhengchang//Huang Jian//// 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
A clinical study of effects of qigong treatment on 32 sports injuries Nie Jungfeng 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
50-case study of Jing qigong to correct and cure short-sightedness Xue Huiqin 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
The analysis of treatment of gallstone by emitted qi Wang Dazhi 1//Zhao Jiangxing 1//Chen Kunsong 1//Ma Kequan 2//Zhou Guien 3//Lu Jiang 3//Mao Zhenwei 3//Shong Jiwei 4 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
An exploration of qigong and number (thirteen and Friday) Zhang Yubao 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Qigong breathing exercise results in rapid reduction of weight, more vigor and grace for 546 fat cases Li Yuxuan//Wang Shuren//Xu Guoxian 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
On Kou Bi Qigong Shu Fa? (oral calligraphy) Jiang Sheng 2nd Int Conf on Qigong 1989 VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234