Search the Qigong and Energy Medicine Database™

The Qigong and Energy Medicine Database™ contains abstracts collected by the Qigong Institute since 1984. Use the form below to search for the abstracts you are interested in and read them or print or export them in text format for offline reading.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
4256 matches found.
Showing results per page.
Title Author Journal Date
Tai Chi for the elderly patients with COVID-19 in recovery period: A protocol for systematic review and meta-analysis Xiangyu Zhu1, Ziyu Luo1, Ying Chen2, Lina Wang3, Wenxin Chi1, Lu Lian Jiang1, Ke Liu1, Liping Zhao1, Yu Zhang1, Haibo Zhang1 Medicine (Baltimore) 2021 Jan 22 VIEW
Correlation Between Cognition and Balance Among Middle-Aged and Older Adults Observed Through a Tai Chi Intervention Program. Xiao T1, Yang L2,3, Smith L4, Loprinzi PD5, Veronese N6, Yao J7, Zhang Z8, Yu JJ9 Front Psychol. 2020 Apr 6 VIEW
Effects of Tai Chi Yunshou on upper limb function and balance in stroke survivors: A protocol for systematic review and meta analysis Xiao-Chao Luo1, Jin Zhou, Yong-Gang Zhang, Yao-Yao Liu, Jia-Jia Li, Zhen Zheng, Feng Tong, Fen Feng Medicine (Baltimore) 2020 Jul 17 VIEW
Effects of Body Weight Support-Tai Chi Footwork Training on Balance Control and Walking Function in Stroke Survivors with Hemiplegia: A Pilot Randomized Controlled Trial Xiao-Ming Yu1, Xue-Ming Jin2, Yan Lu1, Yang Gao3, Hai-Chen Xu1, Xin Xue2, Lei Fang2, Jun Hu2 Evid Based Complement Alternat Med 2020 Dec 19 VIEW
Effects of Tai Chi Softball Exercises on Physical Fitness Level and Cardiovascular Health-Related Factors among Older Females XiaoDong Cheng1,2, Yongzhao Fan1,2, Ling Ge1, Desen Zang3, Jianxi Li4, Jian Li1, Hao Wu1,2 J Healthc Eng 2021 Jul 2 VIEW
Healthy China 2030, a breakthrough for improving health Xiaodong Tan1, Yanan Zhang1, Haiyan Shao1 Glob Health Promot 2019 Dec 1 VIEW
Effect of Baduanjin Exercise on the Cognitive Function of Middle-aged and Older Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis Xiaoqian Wang1, Jiawei Wu2, Mingzhu Ye3, Lecong Wang4, Guohua Zheng5 Complement Ther Med 2021 Apr 29 VIEW
Intrinsic functional brain connectivity patterns underlying enhanced interoceptive sensibility Xiaoqin Wang1, Yafei Tan2, Omer Van den Bergh3, Andreas von Leupoldt3, Jiang Qiu4 J Affect Disord 2020 Jul 20 VIEW
The effectiveness of Tai Chi on the depressive symptom of young adults with subthreshold depression: a study protocol for a randomized controlled trial Xiaoting Xie#1,2, Jian Song#1,2,3, Jingfang Zhu1,2,3, Mengyu Han1,2, Youze He1,2, Jia Huang1,2,3,4, Jing Tao1,2,3,4, Jingsong Wu5,6,7,8 Trials 2021 Jan 30 VIEW
Effects of Mind-Body Exercise on Brain Structure and Function: A Systematic Review on MRI Studies Xiaoyou Zhang1,2, Boyi Zong1,2, Wenrui Zhao1,2, Lin Li1,2 Brain Sci 2021 Feb 7 VIEW
[Effect of acupuncture on dysphagia of convalescent stroke patients]. Xie Y, Liu H, Zhou W. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2011 Jun VIEW
Observation of Therapeutic Results of 40 Cases of Diabetes II Treated with Qigong and Mechanism Exploration Xie YH//Yang SM 8th Int Sym on Qigong 2001 VIEW
A preliminary study of the effects of Tai Chi and Qigong medical exercise on indicators of metabolic syndrome and glycaemic control in adults with elevated blood glucose Xin L, Miller YD, Burton NW, Brown WJ Br J Sports Med 2008 Apr 2 VIEW
Tai Chi and Yoga for Improving Balance on One Leg: A Neuroimaging and Biomechanics Study Xin-Peng Chen1,2, Le-Jun Wang3, Xiao-Qian Chang2, Kuan Wang1,2, Hui-Fang Wang1, Ming Ni4, Wen-Xin Niu1,2, Ming Zhang5 Front Neurol 2021 Oct 13 VIEW
Ultrasound-Enhanced Monoclonal Antibody Production. Xing JZ, Yang X, Xu P, Ang WT, Chen J. Ultrasound Med Biol. 2012 Aug 29 VIEW
Effect of skill level on cardiorespiratory and metabolic responses during Tai Chi training. Xiong KY, He H, Ni GX. Eur J Sport Sci. 2013 Jul VIEW
Studies of qigong effect on the human body [via] macro and micro circulatory parameters measurement Xiu Ruijuan//Ying Xiaoyou//Cheng Jun//Duan Chouggao//Tang Tao 1st World Conf Acad Exch Med Qigong 1988 VIEW
"Hang the Flesh off the Bones": Cultivating an "Ideal Body" in Taijiquan and Neigong Xiujie Ma1,2, George Jennings3 Int J Environ Res Public Health 2021 Apr 21 VIEW
Evaluation of quality of life and static balance in postmenopausal osteoporosis women after Tai Chi Chuan practice: an observational randomized case control study. XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.O.O.P. SOCIETA' ITALIANA CHIRURGHI ORTOPEDICI DELL'OSPEDALITA' PRIVATA ACCREDITATA, Ferrara PE1, Salini S2, Maggi L1, Foti C3, Maccauro G4, Ronconi G5 J Biol Regul Homeost Agents. 2019 Mar-Apr VIEW
Evaluation of quality of life and static balance in postmenopausal osteoporosis women after Tai Chi Chuan practice: an observational randomized case control study. XIX CONGRESSO NAZIONALE S.I.C.O.O.P. SOCIETA' ITALIANA CHIRURGHI ORTOPEDICI DELL'OSPEDALITA' PRIVATA ACCREDITATA, Ferrara PE1, Salini S2, Maggi L1, Foti C3, Maccauro G4, Ronconi G5 J Biol Regul Homeost Agents. 2019 Mar-Apr VIEW
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213